[Eng Ebook] Share bộ ebook các ngôn ngữ lập trình (web/app/game) từ cơ bản đến nâng cao

Ngôn ngữ Swift: Link Download: http://slimshare.com/file/55ed4bf38c862b13138b4580 ASP.NET Link download: http://slimshare.com/file/55ed45d58c862b63118b4585   Cocos2dx Link download:http://slimshare.com/file/55ed48ae8c862b66118b458a Ngôn ngữ Python: Link download: http://slimshare.com/file/55ed4ac28c862b69118b4582 Unity: Link download Unity: http://slimshare.com/file/55ed44948c862b69118b4581 Link download Unity2D Tutorial: http://slimshare.com/file/55ed45158c862bfa0c8b457b   …