(iOS) Tự động co giãn khi vuốt lên hoặc xuống với nguồn mở UICollectionView Layout

Dưới đây là một mã nguồn mở được gọi là SACollectionViewVerticalScalingFlowLayout do lập trình viên Tai Suzuki phát hành. Nguồn mở này cung cấp một UICollectionViewLayout tùy chỉnh tự động thực hiện việc co giãn khi vuốt lên hoặc xuống cho việc ẩn hiện các cell. SACollectionViewVerticalScalingFlowLayout được...