API Archive

Danh sách API của Facebook hay dùng cho dân lập trình

1: Đếm số tin nhắn đã gửi <?php https://graph.facebook.com/me/threads?limit=50&access_token=?> ——————————- 2: Xóa tin nhắn <?php https://graph.facebook.com/id_tu_api_dem_tin_nhan?access_token=&method=delete?> ——————————- 3: Lấy ds tất cả bạn bè <?php https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+uid,+name,+friend_count,+subscriber_count+FROM+user+WHERE+uid+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())++ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=?> …