block

Giới thiệu Trong bài viết trước mình có giới thiệu về page builder Gutenburg sắp tích hợp vào WordPress và cách để tạo 1 plugin code các block nhúng vào trong page builder này (Link). Bài viết nãy mình sẽ hướng dẫn cụ thể cách tạo 1 block, mà ở đây là 1 block Card, […]