Thẻ: css

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết (Phần 8)

Tham khảo các phần trước tại đây: .udde0351204fc8b1436e9b028c183c45a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .udde0351204fc8b1436e9b028c183c45a:active, .udde0351204fc8b1436e9b028c183c45a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udde0351204fc8b1436e9b028c183c45a { transition:...

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết (Phần 7)

Tham khảo các phần trước tại: .ud399228cf1cd9045c90f32fce7c493ee { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .ud399228cf1cd9045c90f32fce7c493ee:active, .ud399228cf1cd9045c90f32fce7c493ee:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud399228cf1cd9045c90f32fce7c493ee { transition: background-color...