database

Một vấn đề thường hay gặp phải trong lập trình và sử dụng WordPress là việc đồng bộ Database giữa 2 hoặc nhiều website với nhau. Thông thường trong quá trình khách hàng sử dụng đồng thời cũng muốn thêm các tính năng mới,… Cách làm phổ biến được sử dụng ở đây là Export […]