Gutenberg

Giới thiệu Trong bài viết trước mình có giới thiệu về page builder Gutenburg sắp tích hợp vào WordPress và cách để tạo 1 plugin code các block nhúng vào trong page builder này (Link). Bài viết nãy mình sẽ hướng dẫn cụ thể cách tạo 1 block, mà ở đây là 1 block Card, […]

Gutenberg là gì Gutenberg là một trình soạn thảo mới cho WordPress. Nó được đặt tên theo Johannes Gutenberg, người đã giới thiệu máy in cơ khí và bắt đầu cuộc cách mạng in ấn ở châu Âu. Trình soạn thảo hiện tại yêu cầu có kỹ năng cơ bản về code, để sử dụng […]