RESTful

RESTful Web Service là gì? RESTful hiểu đơn giản là các ràng buộc và quy ước để thiết kế Web Services, chú trọng vào tài nguyên của hệ thống, bao gồm các trạng thái của tài nguyên được định nghĩa như thế nào và được truyền tải qua HTTP REST tuân thủ 4 nguyên tắc […]