CGB Toolkit

Gutenberg là gì Gutenberg là một trình soạn thảo mới cho WordPress. Nó được đặt tên theo Johannes Gutenberg, người đã giới thiệu máy in cơ khí và bắt đầu cuộc cách mạng in ấn ở châu Âu. Trình soạn thảo hiện tại yêu cầu có kỹ năng cơ bản về code, để sử dụng […]